ردبف کلمات معنی
1 Blast chiller/ freezer
2 pull-down time