واژه شناسی

ردبف کلمات معنی
1 Non-wetting distance