واژه شناسی

ردبف کلمات معنی
1 pCO sistema نام یکی از محصولات شرکت «کارل»
2 CAREL کارل
3 gateway
4 OEM original equipment manufacturer شرکتی که ابزار یا قطعاتی را ساخته و آن را به صنایع تولیدی پس از خود می فروشد.
5 Building Management System
6 proprietary supervisory system
7 Built-In terminal
8 DIN rail
9 backlit
10 alphanumeric
11 more widely used communication standards
12 faster transient
13 Plug & Play
14 air handling unit واحد هواساز یا کنترل کننده انتقال هوا