ردیف کلمات معنی
1 equal percentage
2 Stroke lenght