ردبف کلمات معنی
1 easy نام یکی از محصولات شرکت کارل