واژه شناسی

ردبف کلمات معنی
1 master/slave configuration