ھدف

آشنايي با تنظیمات پايه و نحوه كاركرد ترموستات Series easy به منظور راه اندازي سريع دستگاه

مقدمه

این متن، راهنماي کاربر به منظور استفاده سریع و آسان از کنترلرهاي سري *PJEZ می باشد و در آن سعی بر آن بوده تا طالعه کننده در انتها توانایی تنظیم آسان دستگاه را داشته باشد لذا طبیعی است که از توضیح مطالب پیچیده تر در آن اجتناب شده باشد

انواع مدل ها

این کنترلر داراي 3 مدل اصلی است

گروه PJEZS :جهت یخچالهاي تک بالاي صفر کاربرد داشته و در واقع یک ترموستات تک رله می باشد که می تواند با توجه به دما، کمپرسور را راه اندازي نماید

گروه PJEZX : جهت فریزرها با دماي زیر صفر کاربرد دارد که نیاز به راه اندازي heater مربوط به  defrostدارند ودر نتیجه علاوه بر آنکه مانند یک ترموستات عمل اندازه گیري دما و قطع و وصل کمپرسور را انجام می دهد می تواند عمل defrostرا نیز مدیریت نماید

گروه PJEZC : هت مدیریت کامل یک یخچال و سردخانه کاربرد داشته و علاوه بر امتیازات مدلهاي قبلی داراي یک رله خروجی سوم جهت کنترل فن اواپراتور می باشد .

نصب

توضیح ترمینالهاي کنترلر :

در شکل زیر نحوه اتصال کنترلر به اجزاء مدار توضیح داده شده است

مشخصات فنی کنترلر

در جدول زیر مشخصات فنی کنترلر ذکر گردیده است

توضیح نمایشگر و کلید های آن

توضیح کاربرد کلید های 

نکات مهم جهت اتصال الکتریکال

  1. تا جاي ممکن کابلهاي تغذیه را از کابلهاي پرابها و ورودیهاي دیجیتال فاصله دهید و هرگز آنها در یک داکت قرار ندهید
  2. تا جاي ممکن طول کابلهاي پراب ها را کوتاهتر گرفته و از کابل شیلددار ر با حداقل سطح مقطع 5.0 میلی متر مربع استفاده نمایید
  3. اتصالها را با دقت و با توجه به اشکال ارائه شده در قسمت اتصال بندي انجام دهید
  4. به تغذیه کنترلر توجه فرمایید،در صورتی که تغذیه کنترلر 12ولت می باشد از ترانس ایزوله استفاده نمایید

تنظیم دستگاه

دو گروه پارامتر جهت تنظیم وجود دارند :

  1. پارامترهاي سري(f) frequent که تنظیم هایی است که می باید بصورت روتین کاربر دستگاه انجام دهد
  2. پارامترهاي سري (c) configuration  که تنظیم هایی است که باید توسط فردمتخصص صورت پذیرد و توسط کد عبور محافظت میگردد تا افراد غیرمسئول و یا ناآشنا بهبه کنترلر به اشتباه این تنظیمات را تغییر ندهند

جهت ورود به این دو مود ابتدا کلید Set رتا 3 ثانیه نگه می داریم ابتدا مقدار ست پوینت به صورت  چشمک زن مشاهده می شود برای تغییر پارمتر همان طور دکه set را نگه می داریم تا عبارت ps نمایش داده شود

سپس در صورتی که پارامترهاي سري F مد نظر باشد با دگمه هاي بالا و پایین میتوان به آن پارامترها رفت ولی در غیر اینصورت مجدد دگمه  Set را یکبار سریع می فشاریم تا بتوان کد عبور را وارد نمود کد عبور جهت دسترسی به این پارامترها عدد 22 میباشد جهت تایید کد عبور باید یکبار دیگر دکمه Setرا فشار داد.

جهت دسترسی به هر پارامتر بایداز دگمه هاي بالا و پایین استفاده نمود جهت انتخاب پارامتر جهت تغییر یکبار دکمه Set را می فشاریم  و سپس با دگمه هاي بالا و پایین مقدار آن را تغییر می دهیم

جهت ذخیره تغییرات باید دکمه Set را مجدد 3 ثانیه نگه می داریم اینکار باعث می گردد تا کنترلر ضمن خروج از مود تغییرات پارامتر تغییرات را ذخیره نماید

اگر به مدت 60 ثانیه دگمه اي فشرده نشودکنترلر بدون ذخیره تغییرات از مود تغییرات پارامتر ها خارج می گردد

پارامترها به گروهاي نشان داده نشده در جدول زیر ذخیره میگردند

در ستون وسط حروف به نمایش درآمده و در ستون راست علامت وابسته به هر گروه از پارامترها مشخص گردیده است

 

تنظیم پارامترهای مهم

 

پارامترهاي تنظیم ست پوینت

St::مقدار ست پوینت کنترل میباشدکه باید توسط کاربر تنظیم شود این پارامتر با فشار دادن دکمه SET بمدت تنها یک ثانیه نیز قابل دسترسی است

r1: حد پایین ست پوینت که می تواند توسط کاربر معمولی انتخاب گردد را مشخص میسازد

r2 :حد بالاي ست پوینت که میتواند توسط کاربر معمولی انتخاب گردد را مشخص میسازد

r3 :ین پارامتر کاربرد بسیار مهمی داشته و در واقع میتوان توسط آن کنترل را تنظیم نمود تا با دیفراست و یا بدون آن عمل نماید ضمن آنکه میتوان این کنترلر را جهت کار در سیکل هاي گرمایش بعنوان ترموستات جهت بویلرهاي تک مرحله و یا موردهاي مشابه نیز استفاده نمود

 

4 :جهت شب میتوان توسط این پارامتر دماي ست پوینت را افزایش داد در این صورت در هنگام شب مقدار ست پوینت برابر است با night spoint point= St + r4  اینکار موجب صرفه جویی انرژي در شب هنگام خواهد گردید 

rd:مقدار باند differential ست پوینت را تعیین می نماید .

 

تنظیم duty جهت موقعیت خرابی پراب دمای کنترل

کنترلر توان آنرا دارد تا در صورت قطع شدن پراب دمایی بر اساس دوره زمانی به کار خود ادامه بدهددراین حالت سیستم ضمن اعلام خطا با کد E0 با توجه به پارامتر C4 بصورت دوره زمانی اقدام به خاموش و روشن نمودن کمپرسور مینماید پارامتر C4 بر مبناي دقیقه بوده و بع ازای مقدار پارامتر C4 کمپرسور به  همان مقدار دقیقه روشن و پس از طی این زمان بمدت 15 دقیقه خاموش خواهد بود در صورتی کهC4 برابر 100 در نظر گرفته شود زمان قطع حذف خواهد گردیده و کمپرسور و سیستم تمام وقت روشن خواهد بود

تنظیمات دیفراست

d0: توسط این پارامتر نوع دیفراست تنظیم میگردد که به شرح جدول ذیل میباشد

لازم به ذکر است در مدل  *PJEZS دیفراست تنها  به صورت قطع کار کمپرسور خواهد بود

 

در صورتی که سیستم فاقد پراب دیفراست باشد، باید گزینه هایی بر اساس برنامه زمانبندي انتخاب گردند 

dI: این پارامتر مشخص کننده فاصله زمانی بین دو دیفراست میباشد یعنی از زمان خاتمه یک دیفراست تا  زمان شروع دیفراست بعدي  در صورتی که این پارامتر صفر باشد تنها میتوان دیفراست را بصورت دستی انجام داد  

dt: در صورتی که قطع دیفراست بر اساس دما باشد این مقدار دماي ست پوینت قطع سیکل دیفراست بر روي پراب دیفراست میباشد باندdifferential دمایی 1 درجه سانتیگراد می باشد

 

در حالتی که نوع دیفراست شماره 4 انتخاب شود در صورتی که دماي قرائت شده توسط پراب دیفراست در  مدت زمان تعیین شده در زمانبندي به میزان ست پوینت نرسد کنترلر بر اساس  برنامه زمانبندي قطع خواهد شد

dp: این پارامتر مدت زمان یک سیکل دیفراست را تعیین مینماید اگر مقدار پارامتر dc صفر باشد مدت زمان بر اساس ثانیه و اگر یک باشد بر اساس دقیقه خواهد بود .

d4اگر این پارامتر یک باشد، در زمان روشن شدن دستگاه، کنترلر وارد سیکل دیفراست میگردد این در صورتی که سیستم دچار نوسانات برق باشد مناسب خواهد بود زیرا در زمان قطع و وصل مجدد برق تایمر  کنترلر صفر خواهد شد و لذا احتمال دارد زمان بین دو دیفراست طولانی تر شده و به یخچال و محصولات آن آسیب برساند

d5: :زمان تأخیر بین روشن شدن کنترلر و شروع دیفراست را  در حالتی که 1=4d است مشخص مینماید

در بعضی موارد که در یک مجموعه چندین یخچال وجود داشته و تنظیم تک تک زمانهاي دیفراست زمان برباشد، میتوان یک ورودي دیجیتال را جهت فرمان دستی به کنترلر جهت دیفراست تنظیم و سپس با گذاردن  یک تایمر دستور دیفراست را براي کلیه کنترلرها فرستاد بدین منظور و به جهت جلوگیري از ورود کلیهیخچالها به سیکل دیفراست و کشیده شدن جریان زیاد از تابلوي برق اصلی توسط هیترهاي دیفراست، با این  ارامتر بین آنها تأخیر زمانی ایجاد میگردد .

dd:زمان ریزش بعد از دیفراست dripping را مشخص مینماید در طی این زمان کمپرسور و فن بعد از عمل دیفراست خاموش باقی می مانند تا قطرات تشکیل شده از آب شدن برفک روي اواپراتور، مجدد بر روي کویل یخ نزند و از کویل به پایین بریزد 

d8: تأخیر زمانی جهت اعلام دماي بالا، پس از دیفراست و یا باز بودن در سردخانه را  (در صورتی که  ورودي دیجیتال جهت اینکار تنظیم شده باشد) تعیین می نماید

/d:با یک نمودن این پارامتر مقدار پراب دیفراست بر روي کنترلر نمایش داده خواهد شد

dc: :واحد اندازه گیري زمان را تعیین می نماید

 

تنظیمات فن اواپراتور

فن اواپراتور در مدلهاي PJEZC قابل تنظیم می باشند

F0: یک بودن این پارامتر امکان کنترل فن را بر اساس دماي اواپراتور مقدور می سازد: 

F1: در صورتی که 1=F0 باشد فن تنها وقتی روشن خواهد شد که دماي اواپراتور کمتر از مقدار(A0-F1) شود درصورت بالاتر رفتن دما تا مقدارF1مجدد فن خاموش خواهد گردید

F2:در صورتی که این پارامتر یک شود فن همزمان با خاموش شدن  کمپرسور خاموش خواهد گردید  در غیر اینصورت تابع پارامترF0 خواهد بود جدول زیر مورد را بهتر توضیح خواهد داد

 

F3:وضعیت خاموش روشن فن در زمان دیفراست

قابل ذکر است فن در زمان ریزش بعد از دیفراست قطع خواهد گردید

Fd:مدت زمان تأخیر روشن شدن فن بعد از زمان ریزش را تعیین می نماید واحد زمانی بر اساس دقیقه میباشد

تنظیم ورودی چند منظوره

میتوان بر طبق جدول ذیل ورودي چند منظوره را تنظیم و استفاده نمود

 

 

لطفاً جهت سایر مودها به کاتالوگ کرل مراجعه گردد

پارامترهای آلارم

AL:ست پوینت آلارم حد دماي پایین

AH:ست: پوینت آلارم حد دماي بالا 

A0:باندdifferentialست پوینت هاي آلارم و قطع و وصل فن (پارامتر ( F1 ) در صورتی که A0کمتر از صفرباشد مقدار AL و  AHمقادیر مستقل از ست پوینت بوده و رسیدن دما به این مقادیر موجب بروز خطا خواهد شد

حال در صورتی که A0 باشد مقدار  AL و  AH مقادیر وابسته به ست پوینت بوده و در این حالت حد بالا برابر  St+AH و حد پایین برابر  St-AL خواهد گردید

Ad:تأخیر زمانی اعلام خط توسط کنترلر پس از بروز خطاي دماي بالا و پایین میباشد 

پارمترهای سیکل کارکرد پیوسته

سیکل کارکرد پیوسته براي رساندن سریع یخچال به دماي بسیار پایین بدون توجه به دماي کنترل می باشد جهت راه اندازي سیکل کارکرد پیوسته دکمه  up و down به مدت 3 ثانیه  و همزمان نگاه داشته میشود و در طول مدت سیکل ، کمپرسور بدون وقفه  بدون توجه به ست پوینت کار خواهد نمود

CC: مدت زمان سیکل کارکرد پیوسته را مشخص می نماید که واحد آن بر حسب ساعت میباشد

C6:مدت زمان غیرفعال شدن آلارم ها پس از سیکل کارکرد پیوسته علت نیاز به این پارامتر آن است که  بعد از این سیکل احتمال پایین تر رفتن دما از حد پایین دمایی وجود دارد لذا مدت زمانی پس از این سیکل باید آلارمها غیرفعال گردند

تنظیمات کمپرسور

C0:جهت ایجاد تاخیر زمانی بین روشن شدن دستگاه و روشن شدن کمپرسور می باشد و بر اساس دقیقه است

C1: حداقل زمان بین دو استارت کمپرسور را مشخص می نماید لذا تا هنگامیکه این زمان طی نگردد کمپرسور استارت دوم را انجام نخواد داد ین زمان بر اساس دقیقه می باشد

C2:حداقل زمان خاموش ماندن کمپرسور را مشخص می نماید لذا در صورت خاموش شدن کمپرسور، تا هنگام طی این زمان کمپرسور در حالت خاموش باقی می ماند حتی اگر فرمان روشن شدن ز سوي سنسور دما صادر گردد این زمان برحسب دقیقه است

C3:حداقل زمان روشن ماندن کمپرسور را مشخص می نمایدلذا در صورت روشن شدن کمپرسور، تا هنگام طی این زمان کمپرسور در حالت روشن باقی می ماندحتی اگر فرمان خاموش شدن از سوي سنسور دما صادر گردد این زمان بر حسب دقیقه است

چند تنظیم مفید

4/:این پارامتر مشخص مینماید که مقادیر کدام پراب نمایش داده شود

5 /:نوع واحد اندازه گیري دما انتخاب میگردد 0=5/ به معناي سانتیگراد و 1=5 / به معناي فارنهایت میباشد.

 

اتصال به شبکه RS485

مبدل IROPZ485S0 RS485 مطابق شکل براي اتصال PJEZ به شبکه سوپروایزري CAREL مورد استفاده قرار می گیرد تا بنوان از طریق آن یونیت متصل شده به شبکه را به طور کامل، کنترل و مونیتور کرد در این شبکه، حداکثر 207 یونیت می توانند به هم متصل گردند اتصال این شبکه به PC از طریق مبدل  CVSTDUMOR0 صورت می پذیرد

آدرس هر یونیت در شبکه از طریق پارامتر H0 تنظیم می شود