واژه شناسی

ردبف کلمات معنی
1 pCO sistema نام یکی از محصولات شرکت «کارل»
2 CAREL کارل
3 gateway
4 OEM original equipment manufacturer شرکتی که ابزار یا قطعاتی را ساخته و آن را به صنایع تولیدی پس از خود می فروشد.
5 Building Management System
6 proprietary supervisory system
7 Built-In terminal
8 DIN rail
9 backlit
10 Integrated Ethernet
11 Plug & Play
12 extended datatype
13 alphanumeric
14 Universal I/O
15 air handling unit