واژه شناسی

ردبف کلمات معنی
1 Heos نام یکی از محصولات شرکت «کارل»
2 Plug & Play