واژه شناسی

ردبف کلمات معنی
1 High Efficiency Condensing Unit نام یکی از محصولات شرکت «کارل»
2 refrigerant
3 real-time synchronisation
4 Global Warming Potential پتانسیل گرمایش جهانی