ردیف کلمات معنی
1 UltraCellaUltraCella نام یکی از محصولات شرکت «کارل»
2 cold room
3 regulation algorithms