در جدول زیر تمامی مدل های دانفوس را مشاهده می کنید

Danfoss Maneurop Compressors
HPModelBrand
۱/۵HPMT18DANFOSS
۱/۸HPMT22DANFOSS
۲/۳HPMT28DANFOSS
۲/۶HPMT33DANFOSS
۳HPMT36DANFOSS
۳/۳HPMT40DANFOSS
۴/۱HPMT50DANFOSS
۴/۶HPMT56DANFOSS
۵/۳HPMT64DANFOSS
۶HPMT72DANFOSS
۶/۶HPMT80DANFOSS
۸.۳HPMT100DANFOSS
۱۰/۴HPMT125DANFOSS
۱۲HPMT144DANFOSS