ظرفیت های قابل انتخاب برای اوپراتور مکعبی آرشه کار از 2.3 کیلووات تا 114 کیلووات می باشد.بیشترین کاربرد این اپراتورهای مکعبی در مصارف عمومی سرمایشی است؛ همچنین از آن ها می توان در سردخانه هایی که از لحاظ فضای قابل اختصاص محدودیتی ندارند، استفاده کرد.

 

جدول اطلاعات

اطلاعات پایه یکا کمینه بیشینه
ظرفیت نامی  Tr=0, Δt=8 Kw 2.3 114
فاصله فین Mm 4.5 12
تعداد فن 1 5
سایز فن Cm 35-40 50-63
سطح تبادل حرارت M2 6 461
طول دستگاه Mm 875 4485