اپراتورهای عمودی برای مکان هایی که از لحاظ عرض سالن محدودیت وجود دارد؛ طراحی شده اند. در طراحی این نوع اپراتورها برای اینکه طول اپراتور کم شود، فن ها در ارتفاع قرار گرفته اند . از جمله مکان هایی که اپراتورهای عمودی در آنها کاربرد دارد می توان به سالن های تونل انجماد و سردخانه های نگهداری زیر صفر، پیش سرد کن و IQF و … اشاره کرد.