واژه شناسی

ردبف کلمات معنی
1 Total Store Solution نام یکی از محصولات شرکت «کارل»
2 One-stop-shop