ردبف کلمات معنی
1 Heez نام یکی از محصولات شرکت «کارل»
2 pull-down time