کنترلر دو مرحله کرل carel

کنترلر دو مرحله کرل carel و کنترلر چهارمرحله کرل carel

کنترلر دو مرحله ای کرل واحد کنترل یونیورسال ir33 راهکار تخصصى کرل جهت مدیریت کمیتهاى فیزیکى مختلفى چون دما، رطوبت، فشار داراى شاخصهاى فنى و عملکردى بشرح ذیل میباشد

 • کنترلر دو مرحله ای کرل بسیار پیشرفته با عملکردهاى پیچیده ، تنظیم اتوماتیک پارامترهاى PID دو لوپ کنترل مستقل دوره هاى کارى
 • مجهز به نمایشگر با نمادهایى ویژه جهت سهولت در انجام تنظیمات و کاربر د آن
 • کنترلر دو مرحله ای کرل دارای دوعدد ورودى دمایى پسیو و یا یونیورسال با قابلیت تنظیم رنج و کاربر د آن
 • کنترلر دو مرحله ای کرل دوعدد ورودى دیجیتال با قابلیت کاربرد آن دارد.
 • چهار عدد خروجى رله اى و یا دو عدد خروجى آنالوك ولتاژى و دو عدد خروجى رله اى
 • تنظیم چارمترهاى عملکردى و رفتارى با استفاده از دگمه هاى تعبیه شده در صفحه نمایشگر و یا اتصال آن با استفاده از رابط مخصوص به کامپیوتر و یا استفاده از Key Programing
 • ترمینالهاى in-plug سهولت نصب و تعمیرات را باعث مى گر دد.
 • مجهز به یک صفحه نمایشگر 3 دیجیت با یک رقم اعشار، علائم و نمادها است که قرائت مقادیر و بررسى وضعیت عملکرد سیستم را تسهیل مى نماید .

ترموستات IR33

کیتهاى کنترلى یونیورسال پنلى و ریلى عرضه شده، مجهز به واحد کنترل یونیورسال کرل ایتالیا سرى ir33 ،از نوع پنلى جهت نصب روى درب تابلو کنترل و از نوع ریلى جهت نصب بر روى صفحه مونتاژ در داخل تابلو، عرضه میشوند . ساختار و کاربرد کیتهاى عرضه شده به شرح ذیل میباشد .

ir33evhr30
ir33z7hr20

ir33w7hr20

ir33e9hr20

ir33z9hr20

ترموستات IR33

 • کیت کنترل ریلى یا تابلویى مجهز به یکعدد پروب دماى غوطه ور پسیو متناسب با کاربرد آن مجهز به چهار عدد خروجى رله اى جهت کنترل تناوبى و چرخشى کمپرسور ، پمپ ، فن و …..ترموستات IR33
 • ترموستات IR33
 • کیت کنترل ریلى یا تابلویى مجهز به یکعدد پروب فشار متناسب با کاربرد آن مجهز به چهار عدد خروجى رله اى جهت کنترل تناوبى و چرخشى کمپرسور ، پمپ ، فن و …..
 • کیت کنترل ریلى ترموستات IR33  یا تابلویى مجهز به یکعدد پروب دماى داکتى متناسب با کاربرد آن مجهز به دو عدد خروجى آنالوك ولتاژى و دو عدد خروجى رله اى جهت کنترل شیرآلات کنترلى گرمایش و سرمایش در هواسازها و …. ترموستات IR33
 • کیت کنترل ریلى یا تابلویى مجهز به یکعدد پروب دماى غوطه ور پسیو متناسب با کاربرد آن مجهز به دو عدد خروجى آنالوك ولتاژى و دو عدد خروجى رله اى جهت کنترل شیرآلات کنترلى تجهیزات موتورخانه و برج خنک کن و ..
 • کیت کنترل ریلى یا تابلویى مجهز به یکعدد سنسور رطوبت محیطى یا داکتى متناسب با کاربرد آن مجهز به دو عدد خروجى آنالوك ولتاژى و دو عدد خروجى رله اى جهت کنترل تجهیزات رطویت زنى و رطوبت گیرى و …
 • کنترلر چهار مرحله ای کرل carel ir33

کنترلر دو مرحله ای کرل 

کنترلر دو مرحله ای کرل 

کنترلر دو مرحله ای کرل 

کنترلر دو مرحله ای کرل 

کنترلر دو مرحله ای کرل 

ترموستات IR33

کنترلر دومرحله ای ir33evhr30
کنترلر چهار مرحله ای ir33z7hr20

کنترلر چهار مرحله ای ir33w7hr20

کنترلر چهار مرحله ای کرل carel ir33

کنترلر چهار مرحله کرل carel

کنترلر چهار مرحله ای کرل carel ir33

کنترلر چهار مرحله ای ir33e9hr20

ترموستات IR33

کنترلر چهار مرحله ای ir33z9hr20

کنترلر چهار مرحله ای کرل carel ir33
 

کنترلر دو مرحله کرل 
کنترلر چهار مرحله کرل

کنترلر ميکرو چيلر

ترموستات سه رله کرل

ترموستات تک رله کرل

سنسور فشار کرل

کنترلر شير انبساط الکترونيکي

درايو شير انبساط الکترونيکي کرل

سنسور دما کرل

e7
z7
s4
ردیف توضیحات مدل
1 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت چیلرها با قابلیت کنترل چهار عدد کمپرسور چیلر به همراه یک عدد پروب دمای غوطه ور IR33KIT100
2 کیت اتوماسیون یونیورسال ریلی جهت چیلرها با قابلیت کنترل چهار عدد کمپرسور چیلر به همراه یک عدد پروب دمای غوطه ور​ DN33KIT100
3 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جت فن های کندانسور و یا رک کمپرسور ها با قابلیت کنترل چهار عدد کمپرسور چیلر به همراه یک عدد پروب فشار IR33KIT200
4 کیت اتوماسیون یونیورسال ریلی جت فن های کندانسور و یا رک کمپرسور ها با قابلیت کنترل چهار عدد کمپرسور چیلر به همراه یک عدد پروب فشار DN33KIT200​
5 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت هواسازها با قابلیت کنترل دو عدد شیر کنترلی گرمایش و سرمایش هواساز به همراه یک عدد پروب دمای داکتی IR33KIT300
6 کیت اتوماسیون یونیورسال ریلی جهت هواسازها با قابلیت کنترل دو عدد شیر کنترلی گرمایش و سرمایش هواساز به همراه یک عدد پروب دمای داکتی DN33KIT300​
7 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل تجهیزات موتورخانه به همراه یک عدد پروب دمای غوطه ور IR33KIT400
8 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل تجهیزات موتورخانه به همراه یک عدد پروب دمای غوطه ور DN33KIT400​​
9 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل انواع رطوبت زن دارای خروجی ON/OFF و 10VDC-0 با توجه به نوع رطوبت زن به همراه سنسور رطوبت محیطی یا داکتی IR33KIT500
10 کیت اتوماسیون یونیورسال ریلی جهت کنترل انواع رطوبت زن دارای خروجی ON/OFF و 10VDC-0 با توجه به نوع رطوبت زن به همراه سنسور رطوبت محیطی یا داکتی DN33KIT500
11 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل مینی چیلر دارای یک خروجی جهت فرمان کمپرسور و یک خروجی جهت فرمان کندانسور براساس دمای کندانسور، به همراه دو عدد پروب دمای غوطه ور IR33KIT600
12 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل مینی چیلر دارای یک خروجی جهت فرمان کمپرسور و یک خروجی جهت فرمان کندانسور براساس دمای کندانسور، به همراه دو عدد پروب دمای غوطه ور DN33KIT600

دیدگاهتان را بنویسید