اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

کنترلر DN33/iR33W7Hr20

واحد کنترل یونیورسال ir33 راهکار تخصصى کرل جهت مدیریت کمیتهاى فیزیکى مختلفى چون دما، رطوبت، فشار داراى شاخصهاى فنى و عملکردى بشرح ذیل میباشد

 • کنترلر بسیار پیشرفته با عملکردهاى پیچیده ، تنظیم اتوماتیک پارامترهاى PID دو لوپ کنترل مستقل دوره هاى کارى
 • مجهز به نمایشگر با نمادهایى ویژه جهت سهولت در انجام تنظیمات و کاربر د آن
 • دوعدد ورودى دمایى پسیو و یا یونیورسال با قابلیت تنظیم رنج و کاربر د آن
 • دوعدد ورودى دیجیتال با قابلیت کاربر د آن
 • چهار عدد خروجى رله اى و یا دو عدد خروجى آنالوك ولتاژى و دو عدد خروجى رله اى
 • تنظیم چارمترهاى عملکردى و رفتارى با استفاده از دگمه هاى تعبیه شده در صفحه نمایشگر و یا اتصال آن با استفاده از رابط مخصوص به کامپیوتر و یا استفاده از Key Programing
 • ترمینالهاى in-plug سهولت نصب و تعمیرات را باعث مى گر دد.
 • مجهز به یک صفحه نمایشگر 3 دیجیت با یک رقم اعشار، علائم و نمادها است که قرائت مقادیر و بررسى وضعیت عملکرد سیستم را تسهیل مى نماید .

کیتهاى کنترلى یونیورسال پنلى و ریلى عرضه شده، مجهز به واحد کنترل یونیورسال کرل ایتالیا سرى ir33 ،از نوع پنلى جهت نصب روى درب تابلو کنترل و از نوع ریلى جهت نصب بر روى صفحه مونتاژ در داخل تابلو، عرضه میشوند . ساختار و کاربرد کیتهاى عرضه شده به شرح ذیل میباشد .

 • کیت کنترل ریلى یا تابلویى مجهز به یکعدد پروب دماى غوطه ور پسیو متناسب با کاربرد آن مجهز به چهار عدد خروجى رله اى جهت کنترل تناوبى و چرخشى کمپرسور ، پمپ ، فن و …..
 • کیت کنترل ریلى یا تابلویى مجهز به یکعدد پروب فشار متناسب با کاربرد آن مجهز به چهار عدد خروجى رله اى جهت کنترل تناوبى و چرخشى کمپرسور ، پمپ ، فن و …..
 • کیت کنترل ریلى یا تابلویى مجهز به یکعدد پروب دماى داکتى متناسب با کاربرد آن مجهز به دو عدد خروجى آنالوك ولتاژى و دو عدد خروجى رله اى جهت کنترل شیرآلات کنترلى گرمایش و سرمایش در هواسازها و ….
 • کیت کنترل ریلى یا تابلویى مجهز به یکعدد پروب دماى غوطه ور پسیو متناسب با کاربرد آن مجهز به دو عدد خروجى آنالوك ولتاژى و دو عدد خروجى رله اى جهت کنترل شیرآلات کنترلى تجهیزات موتورخانه و برج خنک کن و ..
 • کیت کنترل ریلى یا تابلویى مجهز به یکعدد سنسور رطوبت محیطى یا داکتى متناسب با کاربرد آن مجهز به دو عدد خروجى آنالوك ولتاژى و دو عدد خروجى رله اى جهت کنترل تجهیزات رطویت زنى و رطوبت گیرى و …
 
 

w7
کنترلر DN33/iR33W7Hr20
e9
کنترلر DN33/iR33E7
s4
ردیف توضیحات مدل
1 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت چیلرها با قابلیت کنترل چهار عدد کمپرسور چیلر به همراه یک عدد پروب دمای غوطه ور IR33KIT100
2 کیت اتوماسیون یونیورسال ریلی جهت چیلرها با قابلیت کنترل چهار عدد کمپرسور چیلر به همراه یک عدد پروب دمای غوطه ور​ DN33KIT100
3 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جت فن های کندانسور و یا رک کمپرسور ها با قابلیت کنترل چهار عدد کمپرسور چیلر به همراه یک عدد پروب فشار IR33KIT200
4 کیت اتوماسیون یونیورسال ریلی جت فن های کندانسور و یا رک کمپرسور ها با قابلیت کنترل چهار عدد کمپرسور چیلر به همراه یک عدد پروب فشار DN33KIT200​
5 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت هواسازها با قابلیت کنترل دو عدد شیر کنترلی گرمایش و سرمایش هواساز به همراه یک عدد پروب دمای داکتی IR33KIT300
6 کیت اتوماسیون یونیورسال ریلی جهت هواسازها با قابلیت کنترل دو عدد شیر کنترلی گرمایش و سرمایش هواساز به همراه یک عدد پروب دمای داکتی DN33KIT300​
7 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل تجهیزات موتورخانه به همراه یک عدد پروب دمای غوطه ور IR33KIT400
8 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل تجهیزات موتورخانه به همراه یک عدد پروب دمای غوطه ور DN33KIT400​​
9 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل انواع رطوبت زن دارای خروجی ON/OFF و 10VDC-0 با توجه به نوع رطوبت زن به همراه سنسور رطوبت محیطی یا داکتی IR33KIT500
10 کیت اتوماسیون یونیورسال ریلی جهت کنترل انواع رطوبت زن دارای خروجی ON/OFF و 10VDC-0 با توجه به نوع رطوبت زن به همراه سنسور رطوبت محیطی یا داکتی DN33KIT500
11 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل مینی چیلر دارای یک خروجی جهت فرمان کمپرسور و یک خروجی جهت فرمان کندانسور براساس دمای کندانسور، به همراه دو عدد پروب دمای غوطه ور IR33KIT600
12 کیت اتوماسیون یونیورسال پنلی جهت کنترل مینی چیلر دارای یک خروجی جهت فرمان کمپرسور و یک خروجی جهت فرمان کندانسور براساس دمای کندانسور، به همراه دو عدد پروب دمای غوطه ور DN33KIT600