خانواده درایورهای «CAREL EVD»، چندمنظوره­ترین راهکار برای کلیه الزامات کنترل EEV را ارایه می­کند که شیرهای تولید شده توسط کارل و دیگر تولیدکنندگان را مدیریت می­نماید.

برای خرید درایو شیر انبساط الکترونیکی کرل تماس بگیرید

شرکت تجاری صنعتی پویا فیدار آراک راویس

تهران_ پیچ شمیران خیابان قائدی(هدایت)شماره ١٩۰مجتمع تجاری اداری بهار همکف واحد٢

تلفن:
٧٧۶١٣١۰٣
٧٧۶٨۰٣٢٢
٧٧۶١٨٩٢٢

فکس:٧٧۶١٨٩٢٢