در اپراتورهای سقفی زاویه دار جریان هوای داخل سالن به وسیله فن، معکوس می شود؛ و پس از  عبور از روی کویل به داخل سالن دمیده می گردد. این حالت دمیده شدن مانع پرتاپ شدید باد روی محصولات خاصی مانند گل ها می شود.