تونل های انجماد، سالن های کوچکی هستند که نیاز به اپراتورهایی با طول کمتر می باشند. در همین راستا شرکت تولیدی آرشه کار اپراتورهای تونلی HICT را طراحی کرده است. در این اپراتورها ارتفاع افزایش یافته ولی سطح مقطع فن ها حفظ شده اند. بنابراین حجم هوا دهی ثابت مانده و طول کمتر شده اما همان ظرفیت تامین می گردد.